109634 - 2-Propanol p.a.

Thông số kỹ thuật: 

2-Propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

"2-Propanol p.a."

Sẵn có Xuất xứ Chi tiết
1.09634.1000 - 1 l
1.09634.2500 - 2.5 l
lichrosolv2lichrosolv2-all.jpg
logo-vibrant-m-vc-rb.png
Merck KGaA
Darmstadt, Germany
2-propanol.gif
C₃H₈O
1 l = 0.786 kg
M = 60.1 g/mol
ghs02.gifghs07.gif

Sản phẩm liên quan