100014 - Acetone p.a.

Thông số kỹ thuật: 

Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

"Acetone p.a."

Sẵn có Xuất xứ Chi tiết
1.00014.1000 - 1 l
1.00014.2500 - 2.5 l
lichrosolv2lichrosolv2-all.jpg
logo-vibrant-m-vc-rb.png
Merck KGaA
Darmstadt, Germany
acetone.gif
C₃H₆O
1 l = 0.79 kg
M = 58.08 g/mol
ghs02.gifghs07.gif
 

Sản phẩm liên quan