100029 - Acetonitrile LC-MS

Thông số kỹ thuật: 

Acetonitrile hypergrade for LC-MS LiChrosolv®

"Acetonitrile LC-MS"

Sẵn có Xuất xứ Chi tiết
1.00029.2500 - 2.5 l
lichrosolv2lichrosolv2-all.jpg
logo-vibrant-m-vc-rb.png
Merck KGaA
Darmstadt, Germany
acetonitrile.gif
C₂H₃N
1 l = 0.786 kg
M = 41.05 g/mol
ghs02.gifghs07.gif
 

Sản phẩm liên quan