102444 - Chloroform HPLC

Thông số kỹ thuật: 

Chloroform for liquid chromatography LiChrosolv®

"Chloroform HPLC"

Sẵn có Xuất xứ Chi tiết
1.02444.1000 - 1 l
lichrosolv2lichrosolv2-all.jpg
logo-vibrant-m-vc-rb.png
Merck KGaA
Darmstadt, Germany
chloroform.gif
CHCl₃
1 l = 1.47 kg
M = 119.38 g/mol
ghs06.gifghs08.gif
 

Sản phẩm liên quan