108101 - Tetrahydrofuran HPLC

Thông số kỹ thuật: 

Tetrahydrofuran for liquid chromatography LiChrosolv®

"Tetrahydrofuran HPLC"

Sẵn có Xuất xứ Chi tiết
1.08101.2500 - 2.5 l
lichrosolv2lichrosolv2-all.jpg
logo-vibrant-m-vc-rb.png
Merck KGaA
Darmstadt, Germany
tetrahydrofuran.gif
C₄H₈O
1 l = 0.89 kg
M = 72.11 g/mol
ghs02.gifghs07.gifghs08.gif

Sản phẩm liên quan