106035 - Methanol LC-MS

Thông số kỹ thuật: 

Methanol hypergrade for LC-MS LiChrosolv®

"Methanol LC-MS"

Sẵn có Xuất xứ Chi tiết
1.06035.2500 - 2.5 l
lichrosolv2lichrosolv2-all.jpg
logo-vibrant-m-vc-rb.png
Merck KGaA
Darmstadt, Germany
methanol.gif
CH₄O
1 l = 0.792 kg
M = 32.04 g/mol
ghs02.gifghs06.gifghs08.gif
 

Sản phẩm liên quan