104391 - n-Hexane HPLC

Thông số kỹ thuật: 

n-Hexane for liquid chromatography LiChrosolv®

"n-Hexane HPLC"

Sẵn có Xuất xứ Chi tiết
1.04391.2500 - 2.5 l
lichrosolv2lichrosolv2-all.jpg
logo-vibrant-m-vc-rb.png
Merck KGaA
Darmstadt, Germany
n-hexane.gif
C₆H₁₄
1 l = 0.66 kg
M = 86.18 g/mol
ghs02.gifghs07.gifghs08.gifghs09.gif
 

Sản phẩm liên quan